Publiclir
Antal registrerade medlemmar just nu: 0 stycken, är du inte medlem? Bli det gratis här

Villkor

Personuppgiftspolicy

På vår webbplats kommer du att behöva uppge personuppgifter (nedan kallade uppgifter). Dessa uppgifter används för att årligen samla in en medlemslista, som vi skickar in till Sverok och/eller Esport United. Vi kommer inte att använda personuppgifter för marknadsföring, försäljning till tredje part eller något liknande utan ditt medgivande. Dina uppgifter används bara för att kunna granska att det är du, av behöriga administratörer och av förbunden. 

1. Medlemskap

1.1. Registrering av medlemskap i Svenska Gamers Spelförening och/eller Esport Utbildarnas Förening utförs på hemsidan www.Publiclir.se. Genom registreringen blir sökanden medlem i Svenska Gamers Spelförening och/eller Esport Utbildarnas Förening (fortsättningsvis benämnd Medlemmen). Genom registreringen samtycker och godkänner Medlemmen dessa allmänna villkor.

1.2. Genom registrering samtycker Medlemmen att Svenska Gamers Spelförening och/eller Esport Utbildarnas Förening med automatisk databehandling behandlar uppgifter om medlemskapet och samt sådana data som Medlemmen i övrigt lämnar inom ramarna för Tjänsterna. Samtycket omfattar även s.k. känsliga personuppgifter (t.ex. uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, eller uppgifter som rör hälsa och sexualliv).

1.3. Medlemskapet är personligt och får inte användas av flera personer. Det åligger Medlemmen att se till att lösenordet hålls hemligt från tredje part. När det finns misstanke om att en inloggningsidentitet har blivit stulen ska Medlemmen omedelbart skicka ett mail till support@publiclir.se för att kunna spärra identiteten.

1.4. Medlemmen ansvarar för att uppgifterna Svenska Gamers Spelförening och/eller Esport Utbildarnas Förening sparat på den är korrekta vid registrering och även fortsättningsvis. Medlemmen äger ej rätten att utge sig för att vara någon annan.

1.5. Medlemmen innehar enbart rätt till en inloggningsidentitet på Publiclir.

1.6. Vid misstanke om felaktiga medlemsuppgifter äger Svenska Gamers Spelförening och/eller Esport Utbildarnas Förening rätt att neka Medlemmen medlemskap.

1.7. Genom registrering/förnyelse av medlemskap i Svenska Gamers Spelförening och/eller Esport Utbildarnas Förening samtycker Medlemmen att Svenska Gamers Spelförening och/eller Esport Utbildarnas Förening skickar regelbundna nyhetsbrev från Svenska Gamers och dess sammarbetspartners till Medlemmens e-post. Önskar Medlemmen inte dessa nyhetsbrev kan Medlemmen ställa in detta på inställningar.

1.8 Genom registrering/förnyelse av medlemskap i Svenska Gamers Spelförening och/eller Esport Utbildarnas Förening samtycker medlemmen att Svenska Gamers skickar ut information från Svenska Gamers via SMS upp till 6 gånger per år.

2. Användande av Tjänsterna
2.1 Medlemmen binder sig att följa Svensk lagstiftning vid användande av Tjänsterna.

2.2 Medlemmen ansvarar för att Publiclirs tjänster ej används i syfte att sprida olaglig information eller data som kan anses stötande, kränkande eller på annat sätt vara olämpliga.

2.3 Medlemmen äger ej heller rätt att sprida data eller information där upphovsrätten ägs av tredje part utan upphovsrättsägarens samtycke. Vid publicering av upphovsrättsskyddat material måste samtycke med tredje part kunna bevisas, se Lagen om upphovsrätt (1960:729).

2.4 Medlemmen ansvarar för att den data eller information som den tillgängliggör inte kan orsaka skada eller dataförlust för Svenska Gamers eller någon annan medlem på Publiclir.

2.5 Medlemmen äger ej rätt att med hjälp av Svenska Gamers tjänster sprida data eller information för egna kommersiella intressen, genom att t.ex. förmedla information om eller marknadsföra kommersiella tjänster, såsom spam, kedjebrev, pyramidspel eller annan verksamhet som inte Svenska Gamers lämnat sitt samtycke till. Medlemmen erhåller ej rätten att publicera länkar som innehåller data, information eller tjänster som strider mot dessa villkor.

2.6 Medlemmen är skyldig att direkt utan dröjsmål vid vetskap om missbruk av Svenska Gamerss tjänster underrätta Svenska Gamers via supportsidan abuse.

2.7 Samtliga immateriella rättigheter avseende material som publiceras via Tjänsterna är Publiclirs alternativt tredje parts (samarbetspartner till Svenska Gamers och/eller Publiclir) egendom och får ej vidarepubliceras eller användas av Medlemmen utöver det som krävs för nyttjande av Publiclirs Tjänster i enlighet med gällande villkor. Allt material som Medlemmen erbjuds tillgång till är avsedda för Medlemmen och får ej förmedlas till tredje part utan Publiclir medgivande.

2.8 Vid upptäckt av missbruk avseende punkterna 2.4 - 2.6 äger Svenska Gamers rätt att vidta de åtgärder som är krävs för att förhindra vidare missbruk. Åtgärder som kan tillämpas är bl.a. avstängning eller begränsningar i Tjänsterna. Vid allvarliga överträdelser kan rättsliga åtgärder bli aktuella. Svenska Gamers har skyldighet - att meddela Medlemmen vid avsikt att vidta rättsliga åtgärder.

3. Tillgänglighet
3.1 Tjänsterna är normalt sett alltid tillgängliga. Sidans tillgänglighet kan dock begränsas vid fel eller avbrott. Publiclir förbehåller sig rätten att begränsa eller stänga av tillgängligheten av Tjänsterna i samband med exempelvis uppgradering och service.

3.2 Svenska Gamers ska i skälig omfattning tillmötesgå Medlemmen vid frågor eller problem gällande medlemskapet i Svenska Gamers eller vid användandet av Tjänsterna. Kundtjänst kan nås via supportsidorna.

4. Ansvarsbegränsningar
4.1 Svenska Gamers har inget ansvar för Medlemmens eller andra medlemmars användande av Tjänsterna eller för material som Medlemmen eller andra medlemmar gör tillgängligt. Svenska Gamers har vidare inget ansvar för material som data, information eller varor och tjänster som erbjuds via andra webbsidor som Svenska Gamers eller medlemmar i Svenska Gamers har upprättat länkar till på Svenska Gamers.

4.2 Vid påtryckningar från upphovsrättsägare av data eller information som en medlem har publicerat på Publiclir förbehåller Svenska Gamers sig rätten att radera data och ge upphovsrättsägaren de uppgifter som krävs för vidare åtgärder.

4.3 Svenska Gamers ansvarar inte för förlust av data eller information som förmedlas via Tjänsterna. Svenska Gamers är ej heller ansvarigt för det fall någon behörig eller obehörig gör intrång i Tjänsterna.

4.4 Köp av tjänster på Publiclir betalas inte tillbaka med undantag då det uppstår tekniska problem vid köpet av tjänsten/tjänsterna och distribution av tjänsten/tjänsterna uteblir. Ersättning vid tekniska problem utbetalas i form av förlängning av tjänst/tjänster.

5. Granskning av data och information
 5.1 Svenska Gamers äger rätten men ej skyldigheten att granska sådan data eller information som Medlemmen gör tillgänglig med hjälp av Tjänsterna för att säkerställa Medlemmens åtagande emot Svenska Gamers. Svenska Gamers äger rätt att utan förvarna Medlemmen avlägsna sådan information eller data som anses i enlighet med Svenska Gamers bedömning stå i strid med svensk lag, god sed, dessa allmänna villkor eller som i kan anses ligga i grund under Svenska Gamers ansvar.

6. Giltighetstid och uppsägning
6.1 Medlemskapet i Svenska Gamers gäller året ut. Medlemmen äger rätten att när som helst säga upp medlemskapet via avregistrering av inloggningsidentiteten. Ett återkallande medför att Medlemmens medlemskap i Svenska Gamers automatiskt upphör och kan inte återkallas.

6.2 Vid uppsägning av medlemskapet äger Svenska Gamers rätten att lagra den data och information som Medlemmen delat med sig av under den tidsperiod som anses skäligt för uppföljning av lagbrott och andra överträdelser.

6.3 Svenska Gamers äger rätt att när som helst stänga av eller begränsa Medlemmens inloggningsidentitet från nyttjande av Tjänsterna vid missbruk av Tjänsterna som beskrivits ovan, om Medlemmen inte fullgör sina åtaganden gentemot Svenska Gamers enligt dessa allmänna villkor eller om Medlemmen i allmänhet uppför sig dåligt vid användning av Tjänsterna.

6.4 Det är Svenska Gamers abuseavdelning som fattar det slutgiltiga beslutet om en inloggningsidentitet ska stängas av, begränsas eller spärras under en tidsbestämd period.

6.4 Medlemmen ska om så erfordras ersätta Svenska Gamers för eventuell skada som kan ha uppkommit vid missbruk av Tjänsterna eller agerande som strider mot dessa allmänna villkor.

6.5 Svenska Gamers äger rätten att avsluta ett medlemskap utan att förvarna Medlemmen då inloggningsidentiteten inte använts under sex (12) månader i följd samt radera all data eller information knuten till medlemskapet.

7. Överlåtelse
7.1. Medlemskapet är personligt och får ej överlåtas. Svenska Gamers äger rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter avseende Tjänsterna till tredje part.

8. Tävlingar och vinster
8.1. Vid tävlingar där pengar betalas ut som vinst ansvarar vinnaren själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

9. Personuppgiftsansvarig
9.1 Personuppgiftsansavrig i Svenska Gamers Spelförening är Daniel Skoglund i styrelsen. Vid frågor kan Medlemmen maila admin@publiclir.se.

9.2 Personuppgiftsansavrig i Esport Utbildarnas Förening är Anton Maaninka i styrelsen. Vid frågor kan Medlemmen maila anton@esportutbildarna.se.

10. Ändringar och tillägg
10.1. Svenska Gamers, ESUF och Publiclir äger när som helst rätt att tillsammans göra ändringar och/eller tillägg i dessa allmänna villkor. Sådana tillägg och/eller ändringar träder i kraft en månad efter det att de nya villkoren meddelats Medlemmen eller publicerats på Publiclir. Ifall Medlemmen inte godkänner ändringar och/eller tillägg har Medlemmen rätt att avsluta medlemskapet i Svenska Gamers i enlighet med punkten 6.1 ovan. Om sådan avregistrering ej sker anses Medlemmen ha godkänt och samtycker till de nya villkoren.