Publiclir
Antal registrerade medlemmar just nu: 0 stycken, är du inte medlem? Bli det gratis här

Esport Utbildarnas Förening

§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Esport Utbildarnas Förening 

 
§2 Föreningens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

 
§3 Föreningsform
Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sverok.

 
§4 Syfte
Föreningens syfte är främst att genom underhåll och drift av bland annat servrar och hemsidor främja spelande av olika former.

 
§5 Oberoende
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

 
§6 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

 
§7 Medlemmar
Esport Utbildarnas Förening  kommer inte ta någon årsavgift så allt vi erbjuder är gratis för dig som medlem. En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

 
§8 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

 
§9 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

 
§10 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

 
§11 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte: 1) mötets öppnande 2) mötets behörighet 3) val av mötetsordförande 4) val av mötetssekreterare 5) val av två justerare 6) styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår 7) ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår 8) revisionsberättelse för föregående verksamhetsår 9) ansvarsfrihet föregående verksamhetsårs styrelse 10) kommande verksamhetsårs verksamhetsplan 11) kommande verksamhetsårs budget 12) val av styrelse 13) val av revisor(er) 14) val av valberedning 15) övriga frågor 16) mötets avslutande

 
§12 Extra årsmöte
Om styrelsen, revisor(er) eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte ska den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

 
§13 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

 
§14 Rösträtt
Alla godkända medlemmar har rösträtt på årsmöten. På styrelsemöten har ledamöter och ordförande rösträtt.

 
§15 Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

 
§16 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

 
§17 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.

KONTAKTUPPGIFTER FÖRENINGEN
Ordföranade:
Anton Maaninka
kontakt@esportutbildarna.se

Revisor:
Jonathan Sundin
kontakt@esportutbildarna.se

Generella frågor:
Kontakta info@esportutbildarna.se

För att bli medlem direkt och endast i ESUF kan man gå till esportutbildarnas hemsida och trycka "Bli medlem" så får man senare ett konto vid förfrågan för att använda och verka på Publiclir.